fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

श्रावण ३ गते लिएको ११ विज्ञान समूहको प्रवेश परीक्षा नतिजा


श्रावण ३ गते लिएको ११ विज्ञान समूहको प्रवेश परीक्षा नतिजाश्रावण ३ गते लिएको ११ विज्ञान समूहको प्रवेश परीक्षा नतिजा प्रकाशन गरिएको छ ।आवश्यक कागजात सहित श्रावण १० गते भित्र भर्ना गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।


श्रावण ३ गते लिएको ११ विज्ञान समूहको प्रवेश परीक्षा नतिजा प्रकाशन गरिएको छ ।आवश्यक कागजात सहित श्रावण १० गते भित्र भर्ना गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

News Files: