fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

श्रावण ६ गते लिएको विज्ञान ,व्यवस्थापन र कानुन समूहको प्रवेश परीक्षाको नतिजा


श्रावण ६ गते लिएको विज्ञान ,व्यवस्थापन र कानुन समूहको प्रवेश परीक्षाको नतिजाश्रावण ६ गते लिएको विज्ञान ,व्यवस्थापन र कानुन समूहको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सफल विद्यार्थीहरुलाई श्रावण १० गते भित्र भर्ना गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
News Files: