fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

New Admission List 2081


New Admission List 2081शैक्षिक सत्र २०८१ को लागि नयाँ भर्नाको लागि तपशिल विद्यार्थीहरु छनौट भएको सूचना गरिन्छ । नयाँ भर्नाको लागि बैशाख ६ गते विहान १० वजेदेखी बैशाख १० गते सम्म हुनेछ । भर्नाको समयमा जन्मदर्ताको फोटोकपी, उत्तीर्ण भएको कक्षाको अन्तिम परीक्षाको ग्रेडसिटको फोटोकपी र भर्नामा छनौट भएको सिरियल नंवर लिएर आउनुपर्नेछ ।


शैक्षिक सत्र २०८१ को लागि नयाँ भर्नाको लागि तपशिल विद्यार्थीहरु छनौट भएको सूचना गरिन्छ ।
नयाँ भर्नाको लागि बैशाख ६ गते विहान १० वजेदेखी बैशाख १० गते सम्म हुनेछ ।
भर्नाको समयमा जन्मदर्ताको फोटोकपी, उत्तीर्ण भएको कक्षाको अन्तिम परीक्षाको ग्रेडसिटको फोटोकपी र भर्नामा छनौट भएको सिरियल नंवर लिएर आउनुपर्नेछ ।

News Files: